ethnic identity essay | gender roles essay | plessy vs ferguson essay