democracy essay | abortions essay | on bullshit essay